نمایش دادن همه 12 نتیجه

پیتزا آل پلو (ایتالیایی) شب های لبنان

95,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،فیله مرغ کبریتی ، مویز ،شوید ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون ،پیاز)

پیتزا پلو دیا پلو (ایتالیایی) شب های لبنان

95,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،گوشت چرخی ،فیله مرغ سوخاری ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون)

پیتزا چانو (گوشت)(ایتالیایی) شب های لبنان

100,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،گوشت کبریتی قرمز ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون ،پیاز ،سس مخصوص)

پیتزا چیکن یا سیسیلی (ایتالیایی) شب های لبنان

95,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،مرغ کبریتی ،ژامبون مخلوط ،سس سیسیلی ،قارچ ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا سالامی (پپرونی)(ایتالیایی) شب های لبنان

90,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،کالباس پپرونی ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون ،سس مخصوص)

پیتزا کالزونه یا حلزونی (ایتالیایی) شب های لبنان

80,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،گوشت چرخی ،ژامبون مخلوط ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون ،سس مخصوص)

پیتزا مامامیا (مخلوط)(ایتالیایی) شب های لبنان

100,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،گوشت کبریتی قرمز ،گوشت مرغ کبریتی ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون)

پیتزا مکزیکی (مکزیکانو) (ایتالیایی) شب های لبنان

90,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،گوشت چرخی ،کالباس پپرونی ،قارچ ،فلفل دلمه ،زیتون ،پیاز ،سس مخصوص)