نمایش دادن همه 10 نتیجه

پیتزا اسپیشیال (آمریکایی) شب های لبنان

90,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،سوسیس ،گوشت چرخی ،گوشت کبریتی مرغ ،گوشت قرمز کبریتی ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه)

پیتزا امریکانو (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،کالباس پپرونی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا چهار فصل (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،گوشت چرخی ،ژامبون مخلوط ،کالباس پپرونی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ذرت،سس مخصوص)

پیتزا حلقه ای (آمریکایی) شب های لبنان

110,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،گوشت چرخی ،گوشت رست بیف ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،گوجه ،کنجد)

پیتزا رست بیف امریکن (آمریکایی) شب های لبنان

140,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،گوشت رست بیف ،ذرت ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا سبزیجات (آمریکایی) شب های لبنان

94,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ذرت ،نخود سبز ،کدو ،بادمجان گوجه ،قارچ ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا گوشت امریکن (آمریکایی) شب های لبنان

130,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،گوشت چرخی ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا مخصوص امریکن (آمریکایی) شب های لبنان

120,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه ،سس مخصوص)

پیتزا مخلوط پالرمو(آمریکایی) شب های لبنان

100,000 تومان

(خمیر ،پنیر ،ژامبون مخلوط ،گوشت چرخی ،گوشت رست بیف ،گوشت کبریتی مرغ ،گوشت قرمز کبریتی)

پیتزا مرغ امریکن (آمریکایی) شب های لبنان

100,000 تومان

(خمیر پیتزا ،پنیر ،مرغ کبریتی ،ژامبون مخلوط ،قارچ ،زیتون ،فلفل دلمه)